Vihdoin julkista tietoa 1H NMR:stä, salattu tähän asti

Kalakukko syntyi Kuopiossa kuten muutkin kalakukot. Elämäntyönsä hän teki merillä. Tässä osiossa Kalakukko pitää lokikirjaa karppimeren myrskyissä ja tyvenissä.

Valvoja: Kalakukko

San Martino
Viestit: 5558
Liittynyt: 10 Huhti 2008 16:25

Re: Vihdoin julkista tietoa 1H NMR:stä, salattu tähän asti

ViestiKirjoittaja San Martino » 01 Maalis 2014 14:19

HS kirjoitti:Tut­ki­mus huo­mioi­tiin tie­do­tus­vä­li­neis­sä laa­jal­ti ko­ti­maas­sa ja ul­ko­mail­la. Pää­osin asial­li­ses­ta ja mie­len­kiin­toi­ses­ta kes­kus­te­lus­ta erot­tui do­sent­ti Rit­va Ha­li­lan kom­ment­ti (HS 26. 2.). Hän to­te­si, et­tä tut­ki­muk­sel­lam­me "ei vält­tä­mät­tä ole to­del­lis­ta tie­teel­lis­tä pe­rus­taa".

Tie­teen kuu­luu häm­mäs­tyt­tää ja pu­hut­taa. Meis­tä kui­ten­kin jo­kai­sel­la tie­de­alan am­mat­ti­lai­sel­la on vas­tuu pe­reh­tyä tie­teel­li­siin tut­ki­mus­tu­lok­siin en­nen nii­den kom­men­toin­tia jul­ki­ses­ti. Pe­rus­teet­to­mat hen­ki­lö­koh­tai­set mie­li­pi­teet ei­vät kuu­lu tie­teen am­mat­ti­lais­ten vä­li­seen vuo­ro­pu­he­luun, sil­lä ne ovat epä­eet­ti­siä kan­nan­ot­to­ja niin ko­ko tie­de­yh­tei­söä kuin tut­ki­muk­sen te­ki­jöi­tä­kin koh­taan.

Mi­ka Ala-Kor­pe­la
Mar­kus Pe­ro­la

Pistetäänpä vielä tänne terveyskeskuslääkäri Halilan ja apulaisylilääkäri Piuvan kommentit
Halila kirjoitti:"Suhtaudun kriittisesti. En keksi sitä, että meillä voitaisiin veritestistä arvioida kuolemanriskiä yleisesti ottaen. Se kuulostaa uutisankalta, joka nousee uutiskynnyksen yli, mutta jolla ei välttämättä ole todellista tieteellistä perustaa. Tosin en tunne tutkimusta tarkemmin."
"Suhtaudun kriittisesti siinäkin mielessä, että meillä on ihmisiä, jotka ovat huolestuneita terveydestään. He voivat langeta uskomaan, että tällaisella testillä on merkitystä."

Piuva kirjoitti:"Jos asiaa tutkitaan lisää ja käy ilmi, että on vaikuttavaa seuloa terveitä, vaikkapa 50-vuotiaita, niin mikä ettei. Sillä pitäisi tietysti saada kiinni hoidolla parannettavissa olevia asioita. Lisäksi julkisessa terveydenhuollossa täytyisi olla selkeät ohjeet siitä, mitä löydöksillä tehdään."

Halila kirjoitti:"En minä ainakaan haluaisi kuulla. Kuulostaa ihan oudolta. Toisaalta, jos tiedetään, että riski sairastua kasvaa, riskiä voitaisiin elämäntavoilla tai vauhdin hiljentämisellä vähentää. Näin siitä voisi olla hyötyäkin.
Diabetekseen sairastumisen riskigeeni tiedetään ja ilman testejäkin saadaan tietoa riskeistä sairastua ihan vain tarkastelemalla sukurasitetta."

Piuva kirjoitti:"Itse en haluaisi tietää. Toisaalta voi olla, että sellaisiakin ihmisiä löytyy, jotka haluavat kuulla. Sitä pelkäänkin, että tällaista testiä aletaan sitten kysellä. Pelkään, että pelkästään asiasta uutisointi voi lisätä ihmisten yhteydenottoja terveyskeskuksiin. Jos jotakin riskiä ruvetaan seulomaan, pitäisi tietää, miten sitä on mahdollista vähentää. Muuten se on täysin epäeettistä."

Halila kirjoitti:"Kyllä voi. Testillä voisi olla isokin merkitys tällaisissa tilanteissa. Samalla tulisi kysymys siitä, kuinka luotettava testi on. En pistäisi kauheasti painoa tälle ainakaan toistaiseksi."

Kalakukko
Viestit: 5868
Liittynyt: 07 Loka 2010 15:13
Paikkakunta: Kotka

Re: Vihdoin julkista tietoa 1H NMR:stä, salattu tähän asti

ViestiKirjoittaja Kalakukko » 06 Maalis 2014 5:05

HS Mielipide 06.03.-14: (boldaus kalakukon)

"Kuolinriskitutkimuksen merkitys on epäselvä
JYRKI PENTTINEN
Pro­fes­so­rit Mi­ka Ala­Kor­pe­la ja Mar­kus Pe­ro­la puo­lus­te­li­vat (HS Mie­li­pi­de 1. 3.) tut­ki­muk­ses­saan käyt­tä­mään­sä me­ne­tel­mää. Me­ne­tel­mä on hei­dän mu­kaan­sa "mo­ni­puo­li­ses­ti mo­le­kyy­li­ta­sol­la mit­taa­va ve­ria­na­lyy­si", ja sen avul­la pi­täi­si voi­da en­nus­taa va­li­koi­mat­to­man väes­tön kuol­lei­suut­ta ai­kai­sem­pia me­ne­tel­miä pa­rem­min.
Me­ne­tel­mä pe­rus­tuu nel­jään eri­lai­seen pa­ra­met­riin, joi­den ar­vo­ja mi­ta­taan ve­res­tä.
Tut­ki­jat ei­vät kui­ten­kaan ole laa­ti­neet min­kään­lais­ta olet­ta­mus­ta (hy­po­tee­sia) käyt­tä­män­sä me­ne­tel­män mer­ki­tyk­ses­tä tai sen jär­ke­vyy­des­tä yk­si­lö- tai väes­tö­ta­sol­la. Hy­po­tee­sien puut­tu­mi­nen viit­taa alan kir­jal­li­suu­den vä­häi­seen tun­te­muk­seen.
Tut­ki­joi­den käyt­tä­mät mit­ta­rit liit­ty­vät niin sa­not­tuun hil­jai­seen tu­leh­duk­seen, jo­ka on esi­mer­kik­si ai­kuis­iän dia­be­tek­sen taus­tal­la. Tu­leh­duk­sen­vä­lit­tä­jä­ai­neet ai­heut­ta­vat muun muas­sa häi­riöi­tä ve­ri­suon­ten si­sä­ker­rok­sen (en­do­tee­lin) toi­min­nas­sa.
En­do­tee­lin häi­riö­tön toi­min­ta on vält­tä­mä­tön ve­ri­suon­ten laa­jen­tu­mi­sel­le kuor­mi­tuk­sen yh­tey­des­sä. Tu­leh­duk­sen­vä­lit­tä­jä­ai­nei­den vai­ku­tuk­ses­ta ve­ri­suon­ten en­do­tee­liin syn­tyy auk­ko­ja, min­kä seu­rauk­se­na mo­nien ve­ren tär­kei­den ai­nes­osien mää­rä ve­ren­kier­ros­sa vä­he­nee. Näin käy esi­mer­kik­si tut­ki­joi­den mit­taa­mal­le al­bu­mii­nil­le.

Tu­lok­set si­näl­lään ovat mie­len­kiin­toi­sia, vaik­ka käy­te­tyt mit­ta­rit so­vel­tu­vat sel­lai­se­naan enin­tään tut­ki­mus­käyt­töön. Mis­tään mer­kit­tä­väs­tä in­no­vaa­tios­ta ei siis ole ky­sy­mys.
Laa­jas­sa käy­tös­sä on jo nyt pal­jon yk­sin­ker­tai­sem­pia ja hel­pom­min tul­kit­ta­via hil­jais­ta tu­leh­dus­ta il­men­tä­viä ter­veys­mit­ta­rei­ta kuin mi­tä ovat tut­ki­joi­den esit­tä­mät "mo­le­kyy­li­ta­son" in­di­kaat­to­rit. Hy­vis­tä ter­veys­mit­ta­reis­ta voi mai­ni­ta vaik­ka­pa tar­kan CRP:n se­kä sy­dä­men sy­ke­vaih­te­lun.

Jyr­ki Pent­ti­nen työ­ter­veys­lää­kä­ri, epi­de­mio­lo­gian do­sent­ti Lah­ti "

Kommentti: Itselläni ei ole pätevyyttä arvion esittäjän mielipiteeseen, mutta kuitenkin ihmetyttää hänen mainostamansa hsCRP, jota kieltäydytään mittaamasta jopa keskussairaalatasolla. Tieto hsCRP:stä on olemassa, vaan halu käyttää ja tulkita sitä on vajavaista.
Sydämen sykevaihtelun mittaaminen väestötasolla tuntuu aika vähäpätöiseltä suhteutettuna väestötutkimuskelpoiseen 1H NMR-menetelmään.

Hypoteesin puuttuminen hämmentää kirjoittajaa. Onkin varsin omituista, etteivät lääketehtaat, einesteollisuus tai jokin muu rahoituskanava ole antanut ruskeaa kirjekuorta, jossa tutkimustulos annetaan ja koe suhteutetaan annettuun tulokseen. Jotkut kutsuvat sitä tieteeksi.
Dosentilta lienee jäänyt huomiotta kuopiolainen maailmaa kohahduttanut mustikkaruisleipätutkimus, jossa käytettiin 1H NMR-menetelmää erottaakseen mustikkaruisleivän mullistava vaikutus amerikkalaisesta höttöpullasta.
Keskiajalla olivat alkemistit juuri annetun lopputuloksen kimpussa yrittäessään keksiä kultaa, joka on kuitenkin alkuaine, paitsi kehitysmaiden basaareissa.

Hieman jäi vaikutelma, että koska ammattilehdet eivät ole voineet julkaista perusteellista tietopakettia 1H NMR-tutkimusmenetelmästä pelosta, että mainostajat harmistuvat ja kynäesittelijöiden uskottavuus kärsii, niin arvon dosentilta myös tieto on vajavainen. Uskon , että kun Suomessa uskalletaan julkaista viimeisimpien lipiditutkimusten tuloksia, niin tuuliviiritkin kääntyvät Pohjois-Korealaiseen tapaan osoittamaan suuren viisauden saapumista Pohjan perukoille.
Vuosisadan diagnostiseen menetelmään (1H NMR) on syytä suhtautua myönteisesti. Vanhojakin menetelmiä on syytä kunnioittaa, jotta statiinikauppa ei tyrehtyisi. Turhuuden preventio saa sentään aikaiseksi lisää lääkitystä turhan lääkinnän aiheuttamiin vaivoihin.
Kalakukko

Avatar
Timo Kuusela
Viestit: 1866
Liittynyt: 10 Huhti 2008 13:59
Paikkakunta: Helsinki/Torremolinos

Re: Vihdoin julkista tietoa 1H NMR:stä, salattu tähän asti

ViestiKirjoittaja Timo Kuusela » 06 Maalis 2014 10:52

Kalakukon kansalaisnäkemys on viisauden kirkastamaa, kun taas arvon dosentin mielipide on syvällisen epidemiologisen näkemyksen sumentamaa.

Senverran vieläkin olen kiinni lääketieteen seurannassa, että neuvon joskus henkilöitä pyytämään edes lähetteen mistä vain julkisen puolen laitoksesta omakustanteisiin kollega dosentin neuvomiin hyvin tunnettuihin tutkimuksiin. Totuus on se, että näitä hyviä tutkimuksia EI tunneta puhumattakaan, että MÄÄRÄTTÄISI. Eritelty kolesterolitutkimus kestoo kaiken ja vieläkin monesti pelkästään kokonaiskolesteroli. Se CRP:kin tutkitaan muodossa, joka ei kerro mitään "hiljaisesta tulehduksesta".
Sinänsä arvokkaasta mielipiteestä tulee mieleen ajat kolmen vuosikymmenen takaa. Vallan korvaamattomaksi osoittautuneen magneettikuvauksen kehittelyn yhteydessä epäileviä tuomaita kulki kertomassa: "ei siitä mitään tule", jopa oman erikoisalan korkea-asemaisia.

Juuri epidemiologin pitäisi ihastella osittain joukkotutkimuskelpoisen tutkimusmenetelmän suomia moniparametrisiä mahdollisuuksia. Julkisuudessa esitetyt "asiantuntija"lausunnot eivät osoita perehtyneisyyttä ko tutkimusmenetelmään tai sillä saavutettuihin nyt jo hyvin tärkeisiin tutkimustuloksiin. Ilmiö esiintyy yleisesti uusien tekniikoiden yhteydessä. Syy voi olla yhtä hyvin mielikuvituksen puute tai uuden pelko huonon osaamisen lisäksi.
Timo Kuusela, LKT, radiologi, eläk.

Kalakukko
Viestit: 5868
Liittynyt: 07 Loka 2010 15:13
Paikkakunta: Kotka

Re: Vihdoin julkista tietoa 1H NMR:stä, salattu tähän asti

ViestiKirjoittaja Kalakukko » 07 Maalis 2014 16:37

Päivystävien dosenttien jurnutus ja epäily 1H NMR:n käyttökelpoisuudesta

Kansansairauskonttorin propellipäiden osasto on tullut päivystävien dosenttien avuksi, kertoo salainen peiteagenttimme:

Koska 1H NMR-tutkimusmenetelmä herättää hämmästystä hypoteesivapaana tieteenalana, jota ei voida pitää ihan luotettavana. Siis miten voidaan tutkia, jos ei tiedetä lopputulosta? Täytyyhän olla päämäärä, johon pyritään.

Tähän dilemmaan on kansansairauskonttorin keksintöosasto siis rientänyt apuun.

Koska maassamme on runsaasti ns. peltipoliiseja eli tien varsilla nopeutta mittaavia tutkia, niin keksintöosasto ehdottaa lisälaitteen asentamista:

Nopeuden lisäksi ajajan pupilleista katsotaan ns. V-käyrä ja sillä perusteella määrätään lääkitys joko sinisinä tai vaalean punaisina pillereinä. Jos seuraava kuva paljastaa saman suuruisen V-käyrän, on potilasta = kuljettajaa pyydettävä konsultaatioon arvauskonttoriin.

Kuljettajan pulssin mittaminen ja mahdolliset rytmihäiriöt mitataan ennen auton käynnistämistä puhallusmittarin yhteydessä. Data lähetetään auton GPS-laitteiston avulla poliisilaitokselle. Varmuuden vuoksi potilaalle eli kuskille määrätään Beetta-salpaajia. Poliisi tulkitsee rytmit ja verenpaineet ja kirjoittaa sähköisen reseptin.

Verenkuva saadaan pysäytystilanteessa. Poliisilla tulee olla vakiovarustuksena pesuvati, johon niskoittelevan potilaan = kuljettajan verinäyte otetaan. Riittäväksi määräksi nenäverestä on arvioitu n. 500 ml. Nuhaisen potilaan = kuljettajan nenäverta ei tule käyttää räkäkontaminaation takia. Sen korvaamiseksi on autossa oltava steriilissä tupessa oleva puukko, jolla tuikataan näytereikä.

Poliisi hoitaa yleensä koko homman ja lähettää sakkolapun liitetiedostona reseptit ja hoitoonohjauspassituksen. Peltipoliisit korvannevat piakkoin terveyskeskukset kunhan ihmiset oppivat juoksemaan peltipoliisien ohitse tarpeeksi suurella nopeudella.
Lääketehtaat ovat uudistuksiin tyytyväisiä. Sieltä painotettiin, että sakkolomakkeeseen tulee AINA liittää statiiniresepti.

Koska peltipoliisi kuvaa ensisijaisesti rekisterikilpiä, on jokaisella ihmisellä oltava paidassa henkiötunnus
reseptin kirjoittamista varten. Auton rekisterin perusteella ei saa määrätä statiineja, koska moottoriajoneuvoilla on omat voiteluaineensa, kuten rypsiöljyt ja margariinit.

Peltipoliisi tulee olemaan dosenttien mieleen, koska heidän tolkkunsa ei riitä 1H NMR-menetelmän ymmärtämiseen. Sakkolappuja on sen sijaan tullut riesaksi asti. Nyt alkaa statiinikauppa jälleen luistaa. Valtiokin on mielissään, sillä autoilijoita voidaan rokottaa auton lisävarusteista oikein olan takaa. Lisälaitteet eivät koske traktoreita eikä metsäkoneita. Tämä viimeinen oli kepulien vaatimus ja siihen yhtyi siivouskomeromiehimys.
Kalakukko

pete
Viestit: 850
Liittynyt: 16 Helmi 2007 15:46
Paikkakunta: Espoo

Re: Vihdoin julkista tietoa 1H NMR:stä, salattu tähän asti

ViestiKirjoittaja pete » 07 Maalis 2014 17:51

:roll:
Suomalaiset tykkäävät kun suomalainen menestyy...

kunhan menestyy jossain ulkomailla

(minä31.3.14)

San Martino
Viestit: 5558
Liittynyt: 10 Huhti 2008 16:25

Re: Vihdoin julkista tietoa 1H NMR:stä, salattu tähän asti

ViestiKirjoittaja San Martino » 11 Maalis 2014 2:05

Maailmanlaajuinen uutiskanava CNN huomioi suomalaisvirolaisen 1H NMR-tutkimuksen

CNN Health kirjoitti:Researchers from Finland and Estonia followed more than 17,000 people between the ages of 18 and 103 to determine causes of death, tracking them in what is called a prospective cohort study. The researchers first looked at more than 100 components of blood taken from the Estonian group. They found that high levels of four different molecules (naturally present in everyone's blood) - albumin, alpha-1-acid glycoprotein, citrate and very low-density lipoprotein particles — predicted imminent death.

Read more


Paluu

Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 7 vierailijaa